نقش بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب در ترانزیت کالا/هند برای استفاده از گاز ایران شرکت مشترک احداث کند | آخرین اخبار

نقش بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب در ترانزیت کالا/هند برای استفاده از گاز ایران شرکت مشترک احداث کند