سلامت روان | تصورات اشتباه رایج در مورد بیماران روحی و روانی