موفقیت | آیا می‌توان از بازاریابی پیامکی در هرجایی استفاده کرد؟