سلامت | کالری سیب زمینی؛ یک عدد سیب زمینی چقدر کالری دارد؟