سلامت | دیابت؛ 6 غذایی که قند خون را کنترل می‌کنند