بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال‌توسعه، در دوره‌ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است.

مشاهده متن کامل خبر