تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائة الگویی مفهومی برای برنامة درسی هنر | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائة الگویی مفهومی برای برنامة درسی هنر

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائة الگویی مفهومی برای برنامة درسی هنر

در این مقاله نقش ادراک زیباشناسانه در تعالی نشان اولِ بعد جامعیتِ ذهنیت فلسفی آشکار شده و نیز ماهیت عناصر اصلی طراحی آموزشی در برنامه درسی هنر بر اساس نقش آشکارشده فوق تبیین گردیده است.

مشاهده متن کامل خبر