تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان

پژوهش حاضر به بررسی اثر فرهنگ‌سازمانی (انسان‌گرا و موفقیت‌گرا) بر نـوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان می‌پردازد.

مشاهده متن کامل خبر