اثربخشی آموزش شناختی امید بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اثربخشی آموزش شناختی امید بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: اثربخشی آموزش شناختی امید بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر

تحقیق حاضر درصدد برآمده است تا اثربخشی آموزش شناختی امید را بر خودکارآمدی و امید دانش-آموزان دختر پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی 92-91 مورد مطالعه قرار دهد.

مشاهده متن کامل خبر