بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارمحوری بر نگرش‌های شغلی کارکنان باتوجه‌به نقش میانجی قرارداد روان‌شناختی است.

مشاهده متن کامل خبر