دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت دموکراسی بر نحوه اختصاص درآمدهای نفتی به مخارج نظامی در کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت می¬پردازد.

مشاهده متن کامل خبر