اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشة مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایة ششم ابتدایی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشة مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایة ششم ابتدایی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشة مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایة ششم ابتدایی

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی بود.

مشاهده متن کامل خبر