نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه های شخصیت مرزی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه های شخصیت مرزی

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه های شخصیت مرزی

این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن،300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه تصادفی انتخاب شدند

مشاهده متن کامل خبر