مکان یابی استفاده از سامانه توزین در حال حرکت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مکان یابی استفاده از سامانه توزین در حال حرکت

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: مکان یابی استفاده از سامانه توزین در حال حرکت

راه مهمترین زیرساخت توسعه و قدیم یترین بستر و وسیله ارتباط انسا نها و جوامع است، به طوری که را ه ها را می توان شریا نهای حیاتی اقتصاد هر منطقه به حساب آورد و گردش چر خه ای اجتماعی و اقتصادی بدون وجود راه میسر نخواهد بود.

مشاهده متن کامل خبر