اقدامات مذهبی و خدمت به تشیع وزیر شیعی سلجوقیان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اقدامات مذهبی و خدمت به تشیع وزیر شیعی سلجوقیان

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: اقدامات مذهبی و خدمت به تشیع وزیر شیعی سلجوقیان

این پژوهش، با روش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، ضمن بررسی زندگی و اقدامات مجدالملک، به نقش او در پیشبرد تفکر شیعی و ترویج اندیشه امامیه و بنای اماکن متبرکه پرداخته و فرجام او را تبیین نموده است.

مشاهده متن کامل خبر