شناسایی روندهای فناوری و پیشران‌هایِ تغییرِ شکل‌دهندهِ فرصت‌هایِ کارآفرینانه در حوزه آموزش | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

شناسایی روندهای فناوری و پیشران‌هایِ تغییرِ شکل‌دهندهِ فرصت‌هایِ کارآفرینانه در حوزه آموزش

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: شناسایی روندهای فناوری و پیشران‌هایِ تغییرِ شکل‌دهندهِ فرصت‌هایِ کارآفرینانه در حوزه آموزش

در این پژوهش مدل آینده‌نگاری فناورانه ارائه و با به‌کارگیری مدل مذکور برای تشخیص فرصت‌ها ابتدا بر اساس مطالعه گزارش‌های موجود در این عرصه بیش از 30 فناوری‌ آموزشی شناسایی و با متن‌کاوی 7901 سند پژوهشی، اصلی‌ترین روندهای فناوری‌ در سال‌های اخیر تعیین گردید.

مشاهده متن کامل خبر