بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

برگزیده 6 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

سوال اصلی پژوهش این است هر یک از مراحل فرایند خط مشی گذاری فرهنگ در انقلاب اسلامی از چه میزان اهمیتی برخوردار بوده و در عین حال عملکرد کنونی مسئولین ناظر به هر یک از مراحل در چه سطحی از مطلوبیت برخوردار است؟

مشاهده متن کامل خبر