تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری‌ترین موضوعات پارادایم جامعه‌شناسی مالی[1] است.

مشاهده متن کامل خبر